Algemene Voorwaarden

Webshopimporter / Magdeveloper

Tot stand gekomen op 11 april 2018.

Magdeveloper Vennootschap

Gevestigd aan de Emmastraat 119, 7547AB, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08160787.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld

Magdeveloper​: Magdeveloper, ook wel Webshopimporter genoemd, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08160787.

Dienst​: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Magdeveloper voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Wederpartij​: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Magdeveloper en de Wederpartij

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Magdeveloper en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Magdeveloper, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Magdeveloper en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Magdeveloper zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Magdeveloper zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Magdeveloper kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Magdeveloper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Magdeveloper anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Magdeveloper niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 4 Abonnement

 1. De Wederpartij heeft de mogelijkheid om voor één maand een proefabonnement af te sluiten.
 2. Het proefabonnement van de Wederpartij wordt na het aflopen van het proefabonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
 3. Alvorens Magdeveloper het abonnement verlengt, zal Magdeveloper aan de Wederpartij uitdrukkelijk vermelden dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
 4. De Wederpartij kan het abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de maand.In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

 

Artikel 5 Ontwikkeling, onderhoud software en/of webshop

 1. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende softwaresysteem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de software en/of webshop of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Magdeveloper.
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Magdeveloper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
 4. Magdeveloper zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de meeste recente ontwikkelingen.

 

Artikel 6 Oplevering en garantie software

 1. Indien de Overeenkomst het ontwikkelen van software betreft, is de Wederpartij gehouden deze na oplevering binnen één week te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Levering van de software vindt plaats doordat Magdeveloper de Wederpartij toegang verstrekt tot de software. Na oplevering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Magdeveloper garandeert dat de software functioneert conform de specificaties.
 4. Magdeveloper garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan Wederpartij als bedoeld in deze Overeenkomst niet in strijd is met rechten van derden.
 5. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 6. Gebruiker heeft gedurende de garantietermijn recht op kosteloos herstel van Gebreken. Magdeveloper zal Gebreken oplossen bij de eerstvolgende Update.
 7. De garantie vervalt indien en voor zover Magdeveloper aantoont dat de desbetreffende Gebreken zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens Gebruiker.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Gebruiker of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Magdeveloper in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 9. Gebreken en tekorten behoort de Wederpartij binnen 1 week na ontdekking ervan aan Magdeveloper te melden.
 10. Indien de Wederpartij een gebrek of tekort meldt, dan zal Magdeveloper er voor inspannen dit gebrek of tekort uiterlijk binnen 14 dagen weg te nemen.
 11. Het rechtop(gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 12. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij en Magdeveloper binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 

Artikel 7 Gebruiksvoorwaarden software

 1. De Wederpartij verkrijgt niet de eigendom van de door Magdeveloper ontwikkelde software. Magdeveloper verleent het volledige en niet-overdraagbare gebruik van de software aan de Wederpartij.
 2. Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:
  1. –  het is Wederpartij niet toegestaan de software en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
  2. –  het is Wederpartij niet toegestaan de software en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software en de documentatie te verwijderen.

 

Artikel 8 Installatie software

 1. Het Product wordt door Magdeveloper op een door Magdeveloper aangewezen plaats of plaatsen geïnstalleerd. Magdeveloper zal ten tijde van de aflevering zorgdragen voor het ter beschikking stellen voldoende deskundig personeel. De Wederpartij zal zorg dragen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijs door de Magdeveloper daarvoor kunnen worden verlangd.
 2. Na de installatie zal in aanwezigheid van de Wederpartij een inspectie en beproeving plaatsvinden. Magdeveloper verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid.
 3. Het voorgaande is niet van toepassing indien het gebruik, het onderhoud en de reparatie aan de Wederpartij bekend is of geacht moeten worden bekend te zijn.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom software

 1. Magdeveloper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. De intellectuele eigendomsrechten voor de software en de Updates van de software komen toe aan Magdeveloper.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens, informatie en data die de Gebruiker heeft ingevoerd in de software komen toe aan Magdeveloper.
 4. Magdeveloper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Oplevering webshop

 1. Het testen en controleren van de webshop is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wederpartij en Magdeveloper. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.
 2. De Wederpartij is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde webshop op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Wederpartij mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.
 3. Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 4. Magdeveloper brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Magdeveloper overgaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 11 Inhoud webshop

 1. Magdeveloper is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Webshop van de Wederpartij.
 2. Magdeveloper heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  1. –  in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  2. –  e​en gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  3. –  discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  4. –  een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  5. –  illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 3. Indien een van de bovenstaande situatie zich voordoet heeft Magdeveloper tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 4. Magdeveloper is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Webshop van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatten, tenzij Magdeveloper op te hoogte van was deze inhoud.

 

Artikel 12 Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn webshop welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn webshop heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
 3. Indien de geplaatste malware en/of virussen schade aan de zijde van Magdeveloper veroorzaakt hebben, is Magdeveloper gerechtigd de kosten van deze schade te vorderen aan de Wederpartij.
 4. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn website plaatst, heeft Magdeveloper het recht de Overeenkomst te beëindigen en de webshop buiten werking te stellen.
Artikel 13 Back-up

 1. Magdeveloper bewaard standaard back-ups tot 2 dagen terug.
 2. Magdeveloper en de Wederpartij kunnen overeenkomen om de back-ups gedurende een langere bewaartermijn te bewaren.
 3. De Wederpartij kan zelf ook eigen backups maken en beheren vanuit de software.

 

Artikel 14 Hosting en bijbehorende back-ups

 1. De Wederpartij kan hosting afnemen bij Magdeveloper.
 2. Op de website ​www.magdeveloper.com​, worden diverse (hosting)pakketten geboden. Per pakket kunnen de diensten verschillen, zoals gespecificeerd op de website. Ieder pakket heeft een dataverkeer limiet. Het is niet mogelijk om het dataverkeer limiet te overschrijden.
 3. Het is Magdeveloper niet toegestaan om een hosting account te verwijderen zonder dat de dienst verlopen, opgezegd of een dergelijk verzoek ingediend is. Daarentegen is het wel toegestaan om een hosting account of de gebruiker op non-actief te zetten indien de Wederpartij zich niet houdt aan de algemene maatschappelijke opvattingen zoals gebruikelijk naar redelijkheid en billijkheid voor normaal gebruik.
 4. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door Magdeveloper.
 5. Indien er gepland onderhoud zal plaatsvinden op de hostingserver, stelt Magdeveloper de Wederpartij hiervan tijdig op de hoogte.
 6. Magdeveloper biedt een garantie van 99% uptime van de hostingserver op de webhosting met uitzondering van geplande onderhoudsmomenten of overmachtsituaties.
 7. Indien Magdeveloper in verzuim is ten aanzien van de voorgaande bepalingen van dit artikel, valt een eenmalige korting op de factuur te bespreken.
 8. Magdeveloper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, of andere overmachtsituaties.
 9. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van back-ups. Magdeveloper bewaart slechts gegevens tot 2 dagen terug. Derhalve kan Magdeveloper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data en/of gegevens.
 10. Magdeveloper maakt back-ups tot 2 dagen terug voor eigen beheer. De Wederpartij heeft in beginsel geen toegang tot deze back-ups. In overleg kan toegang eventueel verstrekt worden indien dit noodzakelijk blijkt.

 

Artikel 15 Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Magdeveloper is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.
 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 5. Magdeveloper is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

 

Artikel 16 Gegevens en informatie

 1. Het verzenden en opslaan van (verwijzing)gegevens en informatie via datacommunicatie lijnen zoals telefoonlijnen, kabel of draadloze verbindingen, geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van de Gebruiker die zich van die communicatiemethode bedient.
 2. Indien de Gebruiker zich bedient van data communicatielijnen, is haar risico beperkt tot de garanties en aansprakelijkheden die de netwerkleverancier dienaangaande verstrekt en dekt, tenzij door aantoonbaar foutief handelen van een der partijen, de aansprakelijkheid bij de verantwoordelijke partij ligt.
 3. Gebruiker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere regelgeving worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 4. Gebruiker verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van haar werkzaamheden.
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming​.

 

Artikel 17 Ontwerp

 1. De Wederpartij en Magdeveloper komen overeen dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor het correct aanleveren van de inhoud en informatie voor het ontwerp.
 2. Magdeveloper ontwerpt en levert het ontwerp overeenkomstig de richtlijnen en wensen van de Wederpartij aan, tenzij anders overeenkomen.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om inhoud en informatie aan te leveren indien de inhoud:
  –  in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  –  e​en gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  –  discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  –  een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  –  illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 4. Indien een van de bovenstaande situatie voor doet heeft Magdeveloper het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 5. Magdeveloper legt de Wederpartij een of een aantal ontwerpvoorstellen voor. Van deze voorstellen mag de Wederpartij één ontwerp kiezen waarvan hij na betaling het eigendomsrecht verkrijgt. De andere ontwerpvoorstellen blijft Magdeveloper eigenaar van.
 6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Magdeveloper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Magdeveloper, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Wederpartij noch de Magdeveloper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18 Content verrijking

 1. Content verrijking geschiedt op basis van factuur.
 2. Indien de Wederpartij Magdeveloper inschakelt voor de Content verrijking, komen de Wederpartij en Magdeveloper een in de overeenkomst de specificaties van de opdracht overeen
 3. Magdeveloper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding ten bedrage van 50% van het overeengekomen Honorarium indien:
  1. –  de Wederpartij structureel zonder toestemming van Magdeveloper wijzigingen aanbrengt aan de website;
  2. –  de Wederpartij het domein aanpast.
 4. Magdeveloper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding ten bedrage van 50% van het overeengekomen Honorarium indien het resultaat was bereikt te verlangen indien de Wederpartij de website offline zet of verhuist naar een andere domeinnaam.
 5. Indien de Wederpartij de Website overdraagt en/of verkoopt aan een derde, is de Wederpartij verplicht de overeenkomst betreffende de Content verrijking aan de desbetreffende derde over te dragen. Indien de Wederpartij de overeenkomst niet overdraagt, is de Wederpartij het volledige Honorarium aan Magdeveloper verschuldigd indien het resultaat was bereikt.

 

Artikel 19 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Magdeveloper.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Magdeveloper tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Artikel 20 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Magdeveloper aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, op basis van automatische incasso middels een machtiging of via elektronische (IDEAL) betaling, tenzij anders is overeengekomen
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Magdeveloper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Magdeveloper en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Magdeveloper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 21 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Magdeveloper of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Magdeveloper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Magdeveloper niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Magdeveloper is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Magdeveloper.
 2. Magdeveloper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. Magdeveloper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Magdeveloper is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Magdeveloper kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Magdeveloper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Magdeveloper beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Magdeveloper aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Magdeveloper overeenkomstig de verzekering draagt.

 

Artikel 23 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Magdeveloper verstrekt, zal Magdeveloper zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Magdeveloper hanteert een separaat privacybeleid die ter aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Magdeveloper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

 

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Magdeveloper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Geschillen tussen Magdeveloper en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 26 Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08160787.